Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BerryCare
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu
Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://berrycare.pl
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym
Właściciel Sklepu – BerryCare Joanna Kohut, Lenartowicza 34a 43-300 Bielsko Biała,  NIP: 9372560941, REGON: 381860204
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BerryCare, a Klientem, zawierana poprzez Sklep Internetowy
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego BerryCare, dostępnego pod adresem: https://berrycare.pl.
 3. Sklep Internetowy dostępny pod adresem: https://berrycare.pl prowadzony jest przez BerryCare Joanna Kohut, Lenartowicza 34a 43-300 Bielsko Biała, NIP: 9372560941, REGON: 381860204.
 4. Sklep Internetowy dostępny pod adresem: https://berrycare.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta urządzenia z dostępem do Internetu oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej i aktywnego konta pocztowego e-mail.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Zamówienia przyjmowane są przez formularz zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 8. Składanie zamówień możliwe jest za pośrednictwem zarejestrowanego konta na stronie Sklepu, lub bez konieczności trwałej rejestracji danych w bazie danych Sklepu.
 9. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Utworzenie konta równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 10. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 11. W wyniku rejestracji w Sklepie, dla danego Klienta zostanie utworzone indywidualne konto, dostępne dla niego za pomocą podanego przez tego Klienta w procesie rejestracji loginu/adresu e-mail i hasła.
 12. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich oraz gdy dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.
 14. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie bez rejestracji konta, konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 15. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta (w tym ich rodzaj oraz liczba) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 16. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 17. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki.
 18. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.
 19. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest dokonać wyboru, co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.
 20. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 21. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 22. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadku wątpliwości dotyczących: m.in. braku pełnych danych adresowych.
 23. Realizacja potwierdzonego zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela Sklepu.
 24. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W razie wystąpienia w./w. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 25. Dostawa Towarów opisana w Regulaminie jest ograniczona do terenu Polski. Wysyłka do innych krajów jest możliwa po ustaleniu sposobu i kosztów dostawy i po kontakcie z Klientem. Sklep BerryCare zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki Towarów do innych krajów niż Polska.
 26. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie.
 27. Czas dostawy zależy od dostawcy. Zwykle jest to 2-5 dni roboczych.
 28. Przy odbiorze paczki prosimy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy Towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). Będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Właściciela Sklepu u przewoźnika.
 29. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot Towaru w stanie niezmienionym. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.
 30. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować pisemnie Właściciela Sklepu, o swojej decyzji odstąpienia od umowy, pod adresem: info@berrycare.pl
 31. Sklep nie zwraca kosztu odesłania Towaru w przypadku rezygnacji z produktu.
 32. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 33. W przypadku gdy Towar jest wadliwy, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać na adres: info@berrycare.pl
 34. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w okresie do 14 dni.
 35. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, Klient powinien powiadomić Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu, poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail: info@berrycare.pl, podając swoje dane oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 36. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 37. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby Właściciela Sklepu firmy BerryCare. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela Sklepu.
 38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.